6 การบริการแพทย์ในสนามสำหรับหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษกองทัพบก รส.8-43